هیچ فکری مهمتر از تفکر نیست!...

دانشجو یعنی تفکر یعنی زندگی یعنی فهمیدن ـ دانشجوست که میفهمد و میداند که میفهمد

باسمه تعالي

دانش‌آموز عزيز و ارجمند

همان‌طوري كه مي‌داني، شوراي دانش‌آموزي از مواردي است كه آموزش و پرورش به آن توجه دارد. ما در اين تحقيق مي‌خواهيم عملكرد اين شورا را بررسي كنيم و ببينيم كه تا چند اندازه توانسته است به وظايف خود عمل نمايد.

بنابراين از شما خواهش مي‌كنيم كه پرسش‌هاي آن را به دقت مطالعه نموده و پاسخ خود را با علامت (×) مشخص نماييد. از همكاري شما بسيار ممنون و متشكريم.

جنسيت:    پسر[ ]     دختر[ ]

سن:    (.............. سال)

پايه تحصيل:       اول[ ]       دوم[ ]      سوم[ ]

رشته تحصيلي:     (...........................................)

محل تحصيل :    شهر[ ]         روستا[ ]

منطقه مدرسه:         ناحيه1[ ]     ناحيه2[ ]     ناحيه3[ ]       ناحيه4[ ]      جعفريه[ ]      خلجستان[ ]      كهك[ ]

آيا تا كنون عضو شوراي دانش‌آموزي بوده‌ايد؟           بله[ ]          خير[ ]

تا چه اندازه وجود شوراهاي دانش‌آموزي را در مدرسه مهم مي‌دانيد؟          اصلاً[ ]        كمي[ ]        زياد[ ]      خيلي زياد[ ]

 

رديف

نقش شوراي دانش‌آموزي پيرامون

برگزاري اردوها و بازديدهاي علمي

درجات پاسخ‌ها

هرگز

خيلي كم

كم

زياد

خيلي زياد

1

آيا شورا در تشكيل و اجراي اردوهاي علمي، زيارتي و سياحتي فعال است؟

 

 

 

 

 

2

آيا شورا در تعيين زمان برگزاري اردوهاي علمي، زيارتي و سياحتي مشاركت دارد؟

 

 

 

 

 

3

آيا شورا در برنامه‌ريزي جهت برگزاري اردوها مشاركت دارد؟

 

 

 

 

 

4

آيا شورا در اجراي فعاليت‌هاي اردويي و بازديدها مشاركت دارد؟

 

 

 

 

 

5

آيا شورا در تعيين محل و مكان اردوها و بازديدهاي علمي مشاركت دارد؟

 

 

 

 

 

6

مديريت مدرسه در زمينه‌ي برگزاري اردوها از نظرات شوراي دانش‌آموزي استفاده كرده است؟

 

 

 

 

 

7

به چه ميزاني جلسات هماهنگي (كميته‌هاي خاص) در زمينه‌ي برگزاري اردوها تشكيل شده است؟

 

 

 

 

 

8

به چه ميزاني ساير دانش‌آموزان با فعاليت شوراي دانش‌آموزي در اين زمينه (اردو) آشنا هستند؟

 

 

 

 

 

 

رديف

نقش شوراي دانش‌آموزي پيرامون

برگزاري نماز و اداره‌ي نمازخانه

درجات پاسخ‌ها

هرگز

خيلي كم

كم

زياد

خيلي زياد

1

آيا شورا در برنامه‌ريزي جهت شركت دانش‌آموزان در نماز جماعت فعاليت دارد؟

 

 

 

 

 

2

آيا شورا در زمينه‌ي تجهيز و آماده سازي نمازخانه مدرسه فعاليت دارد؟

 

 

 

 

 

3

آيا شورا گروه‌هاي كاري جهت اداره‌ي نمازخانه تشكيل داده است؟

 

 

 

 

 

4

آيا شورا در تهيه پوسترها، نشريه‌ها و تهيه احاديث براي شركت دانش‌آموزان در نماز فعاليت دارد؟

 

 

 

 

 

5

تا چه حدي مسووليت برگزاري نماز جماعت به شوراي دانش‌آموزي محول شده است؟

 

 

 

 

 

6

تا چه حدي از نظرات دانش‌آموزان در زمينه‌ي برگزاري نماز جماعت استفاده شده است؟

 

 

 

 

 

7

مديريت مدرسه تا چه حد جلساتي را با اعضاي شوراي دانش‌آموزي تشكيل داده است؟

 

 

 

 

 

 

رديف

نقش شوراي دانش‌آموزي پيرامون

اداره‌ي تعاوني مدرسه

درجات پاسخ‌ها

هرگز

خيلي كم

كم

زياد

خيلي زياد

1

آيا شورا در اداره‌ي تعاوني مدرسه نقش داشته است؟

 

 

 

 

 

2

آيا شورا در عضو گيري اعضاي تعاوني مدرسه نقش داشته است؟

 

 

 

 

 

3

آيا شورا اقدام به توزيع سهام تعاوني مدرسه براي دانش‌آموزان نموده است؟

 

 

 

 

 

4

آيا شورا براي اداره‌ي تعاوني مدرسه از امكانات نقدي و غير نقدي مدرسه برخوردار بوده است؟

 

 

 

 

 

5

آيا شورا جلساتي پيرامون فعاليت تعاوني با مديريت مدرسه تشكيل داده است؟

 

 

 

 

 

6

آيا شورا در نحوه‌ي هزينه كردن سود حاصل از درآمد تعاوني نظارت دارد؟

 

 

 

 

 

7

آيا شورا اقدام به برگزاري مجمع عمومي تعاوني مدرسه نموده است؟

 

 

 

 

 

8

آيا شورا در كنترل و بازرسي امور تعاوني مشاركت داشته است؟

 

 

 

 

 

9

آيا شورا از نظرات ساير دانش‌آموزان براي فعاليت تعاوني مدرسه استفاده كرده است؟

 

 

 

 

 

10

آيا شورا كميته‌ي تعاون در زمينه‌ي فعاليت‌هاي تعاوني مدرسه تشكيل داده است؟

 

 

 

 

 

 

رديف

نقش شوراي دانش‌آموزي پيرامون

اداره‌ي كتابخانه

درجات پاسخ‌ها

هرگز

خيلي كم

كم

زياد

خيلي زياد

1

آيا شورا در اداره‌ي كتابخانه نقش و مشاركت داشته است؟

 

 

 

 

 

2

آيا شورا از نظرات ساير دانش‌آموزان استفاده نموده است؟

 

 

 

 

 

3

آيا شورا در انتخاب و تهيه عناوين كتاب‌ها نقش داشته است؟

 

 

 

 

 

4

آيا شورا در برنامه‌ريزي‌هاي مربوط به كتابخانه فعاليت داشته است؟

 

 

 

 

 

5

آيا شورا از بودجه‌ي مناسب جهت تجهيز و اداره‌ي بهتر كتابخانه برخوردار بوده است؟

 

 

 

 

 

6

آيا شورا در زمينه‌ي تشويق دانش‌آموزان به كتابخواني اثر داشته است؟

 

 

 

 

 

7

آيا شورا ساير دانش‌آموزان را از نقش شوراي دانش‌آموزي در زمينه‌ي امور كتابخانه آگاه كرده است؟

 

 

 

 

 

 

رديف

نقش شوراي دانش‌آموزي پيرامون

امور انضباطي مدرسه و دانش‌آموزان

درجات پاسخ‌ها

هرگز

خيلي كم

كم

زياد

خيلي زياد

1

آيا شورا در امور انضباطي مدرسه نقش و مشاركت دارد؟

 

 

 

 

 

2

آيا شورا طرح‌هاي جديد و ابتكاري به مدرسه پيشنهاد كرده است؟

 

 

 

 

 

3

آيا شورا از اختيارات اجرايي در زمينه‌ي امور انضباطي برخوردار بوده است؟

 

 

 

 

 

4

آيا شورا گروه‌هاي كاري جهت كمك به امور انضباطي مدرسه تشكيل داده است؟

 

 

 

 

 

5

آيا مديريت مدرسه حد و حدودي را براي شوراي دانش‌آموزي تعيين كرده است؟

 

 

 

 

 

6

تا چه حد نظرات و طرح‌هاي شوراي دانش‌آموزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟

 

 

 

 

 

7

تا چه حد شوراي دانش‌آموزي جلسات توجيهي براي عموم دانش‌آموزان تشكيل داده است؟

 

 

 

 


 

 

رديف

نقش شوراي دانش‌آموزي پيرامون

امور اجرايي مدرسه (برنامه ريزي)

درجات پاسخ‌ها

هرگز

خيلي كم

كم

زياد

خيلي زياد

1

آيا مديريت در زمينه‌ي برنامه ريزي درسي از شورا نظر خواهي مي‌كند؟

 

 

 

 

 

2

آيا مديريت در زمينه‌ي تاريخ و نحوه‌ي برگزاري امتحانات از شورا نظر خواهي مي‌كند؟

 

 

 

 

 

3

آيا مديريت در زمينه‌ي كلاسداري و مهارت‌هاي تدريس معلمان از شورا نظر خواهي مي‌كند؟

 

 

 

 

 

4

آيا مديريت در زمينه‌ي مشكلات آموزشي دانش‌آموزان از شورا نظر خواهي مي‌كند؟

 

 

 

 

 

5

آيا مديريت در زمينه‌ي فراهم كردن وسايل و امكانات در مورد مدرسه از شورا نظر خواهي مي‌كند؟

 

 

 

 

 

6

آيا مديريت در زمينه‌ي نطالب آموزش خانواده از شوراي دانش‌آموزي نظر خواهي مي‌كند؟

 

 

 

 

 

7

آيا مديريت مدرسه در زمينه‌ي مطالب، زمان و تعداد جلسات آموزش خانواده از شوراي دانش‌آموزي نظر خواهي مي‌كند؟

 

 

 

 

 

 

رديف

در امور اجرايي مدرسه؛

به چه ميزاني شوراي دانش‌آموزي (عملياتي ـ اجرايي)

درجات پاسخ‌ها

هرگز

خيلي كم

كم

زياد

خيلي زياد

1

آيا شورا در بر طرف كردن مشكلات دانش‌آموزان با مديريت مدرسه همكاري داشته است؟

 

 

 

 

 

2

آيا شورا نظرات و پيشنهادهاي دانش‌آموزان را به مسوولين مدرسه انتقال داده است؟

 

 

 

 

 

4

آيا شورا  در برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري مشاركت داشته است؟

 

 

 

 

 

5

آيا شورا برنامه‌ي خاصي به منظور دريافت نظرات عموم دانش‌آموزان تنظيم نموده است؟

 

 

 

 

 

6

آيا شورا برنامه‌ي خاصي را به منظور انتقال مشكلات مدرسه به دانش‌آموزان تهيه نموده است؟

 

 

 

 

 

7

آيا شورا نظرات ساير دانش‌آموزان را در تشكيل كلاس‌هاي آموزشي، هنري و ورزشي به كار برده است؟

 

 

 

 

 

8

آيا شورا جلساتي را براي عموم دانش‌آموزان در زمينه‌ي تصميمات اجرايي مدرسه تشكيل داده است؟

 

 

 

 

 

9

آيا شورا مديريت مدرسه را نسبت به پذيرش نظرات دانش‌آموزان متمايل كرده است؟

 

 

 

 

 

 

رديف

نقش شوراي دانش‌آموزي پيرامون

برگزاري مراسم و مناسبت‌ها

درجات پاسخ‌ها

هرگز

خيلي كم

كم

زياد

خيلي زياد

1

آيا شورا در تهيه و اجراي برنامه‌ي صبحگاهي نقش داشته است؟

 

 

 

 

 

2

آيا شورا براي شركت ساير دانش‌آموزان در مراسم صبحگاهي برنامه‌ريزي كرده است؟

 

 

 

 

 

3

آيا شورا در برگزاري جشن‌ها، مناسبت‌ها و مراسم ملي ـ مذهبي نقش داشته است؟

 

 

 

 

 

4

آيا شورا در ارائه‌ي طرح‌هاي ابتكاري در زمينه‌ي برگزاري مناسبت‌ها اقدام نموده است؟

 

 

 

 

 

5

آيا شورا در برگزاري برنامه‌ها، مراسم و مناسبت‌ها، از آزادي عمل برخوردار بوده است؟

 

 

 

 

 

6

شوراي دانش‌آموزي چه تعداد جلساتي را با مسوولين مدرسه برگزار كرده است؟

 

 

 

 

 

7

شوراي دانش‌آموزي تا چه حد از ساير دانش‌آموزان در خصوص برنامه‌ها، مراسم و مناسبت‌ها نظر خواهي كرده است؟

 

 

 

 

 

8

آيا شوراي دانش‌آموزي در برگزاري مسابقات ورزشي فعاليت داشته است؟

 

 

 

 

 

9

آيا شوراي دانش‌آموزي در برگزاري مسابقات علمي، فرهنگي هنري فعاليت داشته است؟

 

 

 

 

 

 

شما عامل توسعه، گسترش و بهبود فعاليت‌هاي شوراي دانش‌آموزي را در توجه به چه مسائلي مي‌دانيد؟